Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

Zijne Excellentie Anba Arseny

20-09-2013 10:46

Onze bisschop amba Arseny

De heilige synode van de Koptisch Orthodoxe Kerk heeft besloten een bisdom op te richten voor de spirituele verzorging van de Kopten in Nederland en België. In het avondwierookgebed van 15  juni 2013(9 Baoena 1729 AM) sprak paus Tawadros II, paus van Alexandrië en patriarch van de Koptisch Orthodoxe kerk, de inwijding uit van Hegoemen Arsenious el Baramousy tot eerste bisschop van dit bisdom, met de naam Anba Arseny, bisschop van het bisdom van Nederland.

Anba Arseny is afgestudeerd aan de faculteit der geneeskunde in 1975. Op 20 september 1978 werd hij monnik in het El Baramous klooster te Wadi- Natroun, Egypte. Daarna is hij tot priester gewijd op 30 mei 1979 en hegoemen op 2 juli 1981. Hij heeft gediend in het bisdom Za’aziek en Minya el Amh als verantwoordelijke van de spirituele verzorging van de jeugd van 9 januari 1980 tot 24 januari 1982. Daarna heeft hij gediend als interim-abt van het el Baramous klooster van 11 Februari 1982 tot 30 april 1984. Zijne heiligheid paus Shenouda III koos hem voor het dienen van de Koptische gemeenschap in Nederland op 30 mei 1985.

heugelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de dienst in de Koptishe Kerk in Nederland:

 • De oprichting van de Kerk van de Maag Maria te Amsterdam, 2 oktober 1985.
 • Het eerste bezoek van paus Shenouda III aan Nederland en de inzegening van de kerk van de maag Maria, 20-21 Februari 1992.
 • Het tweede bezoek van paus Shenouda III aan Nederland 10-13 september 1994.
 • De oprichting van de kerk van st. Markus te Den Haag, 1 oktober 1994
 • De oprichting van het Koptisch orthodox cultureel centrum te Amsterdam, 1 juli 1997.
 • De oprichting van de kerk van de aartsengel Michaël en st. Antonius te Eindhoven, 16 Januari 1998.
 • De oprichting van de kerk van Mari Guirguis(st. Joris) en st. Demiana te Utrecht, 1 juli 1998.
 • De oprichting van de Koptische begraafplaats te Amsterdam, 1 juli 2000.
 • De oprichting van de kerk van st. Paulus van Thebe te Leeuwarden.
 • De oprichting van de kerk van st. Athanasius de apostolische te Assen.
 • Het kopen van het gebouw voor het Koptisch cultureel centrum te Amsterdam, 30 november 2007.
 • Het derde bezoek van paus Shenouda III en de officiële opening van het Koptisch cultureel centrum, 15-17 oktober 2010.

Aankondiging aangaande het bisdom van Z.E. Anba Arseny

Op de gezegende zondagochtend van 16 juni 2013(9 Baoena 1729 AM) is met Gods leiding en door zijn goede wil, onze gezegende zoon, die vervuld is van geestelijke deugden, kennis en wijsheid en vol met inzicht in geestelijke zaken.

De monnik en Hegoemen vader Arsenious el Baramousy

Gewijd tot bisschop over het bisdom van Nederland en België, in de grote Kathedraal van st. Markus, gelegen in het klooster van st. Rewis, te Caïro, door de handenoplegging van mij, paus van Alexandrië en Patriarch van de prediking van st. Markus, de 118e opvolger van st. Markus de apostel, in de apostolische successie. Dit geschiedde met de deelname van 75 van mijn geliefde broeders de metropolieten en bisschoppen, leden van de Heilige Synode van de prediking van st. markus, die deze keuze hebben gezegend en met mij God aanriepen opdat  de Heilige Heest zou worden uitgestort over deze gezegende monnik, die wij hebben genoemd:

“Anba Arseny Bisschop van Nederland en België”

Opdat hij de Koptische gemeenschap in Nederland zou hoeden.

Met zijn inwijding tot bisschop heeft hij het priesterschap in al zijn volheid ontvangen. Hij zal spreken met het gezag van de Heilige Geest, hij zal de handen ogen opleggen en priesters en diakenen met al hun rangen mogen wijdden. Hij zal hen hoeden en begeleiden en aan hem zullen zij verantwoording afleggen. Hij heeft de bevoegdheid om heiligdommen, altaren, doopvonten, kerken, altaarvaten en iconen te consacreren. Hij heeft het gezag om te binden en te ontbinden in alle zaken, naar de leer van de Heilige Bijbel en de canons van de kerk en haar concilies.

Hij zal de beheerder zijn van alles kerkelijke zaken in zijn gejhele bisdom en de verantwoordelijke voor de zielen van alle mensen. Hij zal waken over hun spirituele leven en wijs handelen met hun giften en offergaven. Hij is de voormanin alle pastorale zaken in elke kerk en de verantwoordelijke voor het geestelijke onderwijs en de pastorale activiteiten. Hij zal erop toezien dat er steeds gestreefd wordt naar een hoger niveau.

En jullie, gezegende kinderen in het bisdom van Nederland en België, clerus en volk, aan u zij de vrede, genade en de apostolische zegen. God heeft uw gebeden verhoord en jullie zijn geworden tot een bisdom met een eigen bisschop, onze geliefde broeder Z.E. Anba Arseny.

Hij is jullie allen tot vader, het hoofd van jullie priesters en leider van jullie kerken. Hij is het aanspreekpunt bij geschillen, problemen en vragen. Jullie behoren hem liefde en toewijding te geven en jullie rondom hem te scharen, naar hem te luisteren en te gehoorzamen. Hij zal jullie onderwijzen met de goddelijke leer die hij zal uiten in beslotenheid en openheid, als een beheerder Gods(Titus 1:7). Want zijn lippen bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet(Maleachi 2:7).

Hebt uw bisschop dus lief en gehoorzaamt hem, onderwerpt u aan hem en respecteert hem. Beschouw hem als een vader voor jullie allen en een herder en raadgever, die door God is aangewezen. Doe dit zoals de goddelijke inspiratie ons leert: “gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen”(Hebr. 13:17) zoals ook onze Verlosser Jezus Christus heeft gezegd tegen zijn heilige discipelen:”wie jullie ontvangt, ontvangt mij en wie mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft”(Mat. 10:40)

Aan jullie mijn geliefde kinderen is het hem te accepteren met alle liefde en eerbied, zoals zonen hun vaders accepteren. Besef de grootheid van de geestelijke eer die hij ontvangen heeft. Schiet niet tekort in jullie plichten aan hem. Vergeet niet met hem deel te nemen aan de gebeden, regelmatig de kerkdiensten en liturgieën bij te wonen, preken te beluisteren en deel te nemen aan de heilige communie. Verzuim niet werken van genade, de tienden, de eerstelingen en votiefgaven aan te bieden, “want in zulke offers heeft God een welgevallen”(Hebr. 13:16)

Wij vragen de herder om Zijn zegen over jullie bisschop en jullie allen. En de gehoorzame kinderen zullen gezegend worden. “en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn”(1 Tes 5:23). Door de voorspraak van onze moeder de heilige maagd Maria, alle engelen, martelaren en heiligen. En aan onze God komt toe de glorie, de eer en de aanbidding, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen amen.

Laatste Artikelen

15-05-2017 1 Baramoeda
De eerste dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het heengaan van St. Silvanus de monnik. 2. De overval door de Arabieren van Opper-Egypte op de wildernis van Scetis 3. Het heengaan van Aaron de priester.  Op d     
15-05-2017 2 Baramoeda
De tweede dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van St. Christoforos 2. Het heengaan van Paus Joannes IX, de 81ste patriarch Vandaag herdenken wij het martelaarschap van St. Christoforos. Deze hei     
15-05-2017 3 Baramoeda
De derde dag van de gezegende maand Baramoeda. 1. Het heengaan van St. Johannes, bisschop van Jeruzalem. 2. Het heengaan van de heilige vader anba Michael, 71e paus op de zetel van St. Marcus. Op deze dag is St. Johan     
15-05-2017 4 Baramoeda
De vierde dag van de gezegende maand Baramoeda. Het martelaarschap van de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini. Op deze dag stierven de heiligen Victor (Boktor), Dakiuos en Irini, zowel als een groot aantal vrouw     
15-05-2017 5 Baramoeda
De vijfde dag van de gezegende maand Baramoeda 1. Het martelaarschap van de grote profeet Ezechiël. 2. Het martelaarschap van Hepatius, bisschop van Ghanghara. Op deze dag van het jaar 567 B.C. stierf de grote pr     
Meer